Tímto bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních údajů ze strany správce Kolpingova rodina Smečno, pobočný spolek, se sídlem U Zámku 5, 273 05 Smečno, IČO: 70929688 (dále jen „správce“). Tyto zásady popisují, jak Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme. Zároveň Vás chceme ujistit, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou správcem považovány za přísně důvěrné
a je s nimi nakládáno v souladu s platnou právní úpravou. Osobní údaje jsou pod kontrolou a ochranou správce a tento disponuje mechanismy zajišťujícími adekvátní ochranu zpracovávaných osobních údajů před zneužitím.  

Níže uvedené se netýká informací o právnické osobě (jako např. její název, právní forma, kontaktní údaje).

 

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

 

Správcem a zároveň zpracovatelem je Kolpingova rodina Smečno, pobočný spolek,
IČ: 70929688, se sídlem U Zámku 5, Smečno, která shromažďuje, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje pro výkon své činnosti stanovené na základě zakladatelských dokumentů.

 

V rámci správce jsou osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, a to pouze v míře nezbytně nutné pro účely zpracování. Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku, mlčenlivost našich zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr vhodných smluvních partnerů.

 

 1. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Jedná se o identifikační (zejména jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ) a kontaktní údaje
(zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa), dále pak údaje z naší vzájemné komunikace. Všechny zmíněné osobní údaje jste nám sdělili v rámci naší spolupráce. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány v listinné a/nebo v elektronické podobě.

 1. Důvody zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje zpracováváme zejména z právního důvodu plnění právní povinnosti, plnění smlouvy či na základě výslovného souhlasu. 

 

Dále zpracováváme osobní údaje v rámci plnění právních povinností vyplývajících ze zákona (vedení účetnictví, daňové odvody, mzdová a personální agenda, poskytování součinnosti státním orgánům).

 

 

 1. Doba uchovávání osobních údajů

 

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv plynoucí ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace smluvního vztahu (včetně doby úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy a současného prokázání historie smluvního vztahu) a dále po dobu, po kterou je správce povinen uchovávat podle platné právní úpravy nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. Pokud osobní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, doba uchování se řídí platnou právní úpravou. 

 

 

 1. Je zpracování Vašich osobních údajů dobrovolné?

Zpracování osobních údajů je vždy na základě Vašeho souhlasu, pokud není zpracování prováděno na základě jiného právního titulu. V ostatních případě se nejedná o dobrovolné zpracování osobních údajů a jeho zákonnost je podložena výše uvedenými právními důvody.

 1. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Dle platné legislativy máte vůči správci níže uvedená práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům
 2. právo na opravu nepřesných zpracovávaných osobních údajů
 3. právo na výmaz (zejména pominul–li účel zpracování, v případě odvolání souhlasu, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány)
 4. právo na přenositelnost Vašich osobních údajů
 5. právo na odvolání souhlasu
 6. právo vznést námitku týkající se zpracování vůči správci
 7. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů ze strany správce k Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7)

 

Při realizaci Vašich práv se obraťte e-mailem na paní Ludmilu Janžurovou ludmila.janzurova@kolpingsmecno.cz. Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele. Veškeré Vaše dotazy k ochraně osobních údajů rádi zodpovíme. Vynaložíme veškerou rozumnou snahu k poskytnutí, opravení nebo vymazání osobních údajů z našich záznamů. Reakci na Vaše uplatněná práva provedeme v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem správce.