Zrod myšlenky vytvořit místo, kde by se rodiny cítily jako doma

Na úplném počátku v roce 1993 stáli manželé Janžurovi a tým dobrovolníků tvořený převážně rodinami s malými dětmi. Jejich cílem bylo vybudovat místo vhodné pro krátké, zpočátku jen víkendové pobyty mladých rodin s dětmi předškolního věku. Myšlenka dostala konkrétní obrysy díky nalezení vhodného objektu ve Smečně, který byl majetkem navráceným v restituci pražské Charitě, pro nějž tehdejší vedení nemělo využití. A tak vznikl Dům rodin.

K základní představě vytvořit pohodlné zázemí se vším, co mladá rodina při pobytu mimo svůj domov s malým dítětem potřebuje, se postupně přidávala potřeba nejen „být“ na zdravém vzduchu, ale i „zažít“ něco navíc. Novému nápadu nahrávala i vstřícnost tehdejší doby plná nadšení jen krátce po pádu komunismu, kdy se mnozí potřebovali nově zapojit do něčeho smysluplného a pomáhat vytvářet trvalejší hodnoty ve společnosti.

Růst a rozšiřování organizace

Začaly se profilovat role dobrovolníků, z nichž někteří tvořili programy, jiní přinášeli zkušenosti v oblasti financování, jiní přikládali ruku k dílu při prvních opravách domu a zvelebování zahrady, další zdarma přednášeli a školili, jiní pečovali o děti, mnozí zajišťovali potřebné věci pro provoz, řada z nich poskytovala své finanční dary, další fandili a když bylo třeba, ochotně pomohli.

První granty a programy

Po prvních dvou letech provozu jsme se začali učili psát žádosti o granty, vyúčtovávat účelově vázané prostředky, jednat s firemními a soukromými dárci. Po těžkém úsilí se z původní ruiny postupně vynořoval dům, který jsme mohli v létě 1995 slavnostně otevřít prvním programům.

Pobyty pro maminky na mateřské dovolené

Ze strany veřejnosti narůstal zájem o pobyty, které se velmi rychle rozšířily z původně víkendových partnerských na celotýdenní. Zvláštní skupinu začaly tvořit maminky na mateřské dovolené s dětmi, pro něž změna domácího prostředí spojená s pobytem ve skupině sobě rovných přinášela přirozenou obnovu sil k výchově svých dětí a zvládání své mateřské role.

 Rozvoj a noví zaměstnanci

V roce 2000 byla již poměrně dobře ukotvená programová nabídka pro rodiny. Organizace nespoléhala pouze na dobrovolníky, ale zaměstnávala profesionály, a to jak na přímou práci s klienty, tj. vedení seminářů s tématikou manželských a rodičovských vztahů, tak pro péči o děti. Společně s růstem organizace bylo potřeba rozšířit i technicko-správní zázemí a přijmout zaměstnance, kteří zajišťují administrativu, řízení, účetnictví, údržbu, úklid a stravování.

Rok 2001: Partnerství s Kolpingovým dílem ČR

Vzhledem k povaze projektu s preventivním charakterem, se však stále méně dařilo nacházet vstřícné prostředí pro získávání dostatečných finančních prostředků na dotování malého provozu. Abychom včas zabránili ukončení slibně se rozvíjející služby, rozhodli jsme se najít silnějšího partnera. Tímto partnerem se stal spolek Kolpingovo dílo v ČR, ke kterému jsme se v roce 2001 připojili.

S tvůrčím elánem jsme nastoupili cestu dalšího rozvoje. Tato doba, již poměrně vzdálená od pádu komunismu, přinášela nové potřeby. Začal se projevovat rozdíl mezi movitějšími a sociálně slabými rodinami, narůstal počet matek bez práce, přibývalo vyčerpaných otců, mladistvých experimentujících s návykovými látkami, přetížených rodičů pěstounů apod.

 

Vznik rodinné poradny

V roce 2002 vznikla Rodinná poradna ve Slaném jako reakce na poptávku ve slánském regionu. Krátce na to jsme začali školit budoucí rodiče k přijetí adoptovaného dítěte do rodiny. Naši odborníci rovněž pravidelně vzdělávali matky pěstounky v SOS Dětských vesničkách. Ve dvou okresech středočeského kraje ( Kladně a Litoměřicích) jsme zajišťovali psychologickou podporu sociálním pracovnicím. Organizovali jsme speciální pobyty pro matky pěstounky s dětmi. Poskytovali jsme zázemí pro pobyty dětí dětských domovů, krátkodobé pobyty s programem pro ženy z azylových domů, naši konzultanti vyjížděli do rodin s dětmi s postižením,

2006: Založení druhé pobočky Rodinné poradny v Berouně

Opět jsme reagovali na potřeby rodin a v Berouně jsme založili druhou pobočku naší Rodinné poradny.

Ve spolupráci se Středočeským krajem jsme vydali Metodiku pro přípravy rodičů žádajících o náhradní rodinnou péči.

Raná péče pro rodiny dětí s diagnózou spinální muskulární atrofie ( latinská zkratka nemoci  SMA)

V roce 2007 jsme vytvořili samostatnou podporu se zázemím pro rodiny s dítětem postiženým spinální muskulární atrofií. Impulsem byla poptávka mladých maminek, které přijížděly do Smečna a cítily velkou nejistotu a osamělost . Raná péče pomáhá také rodinám dětí se Duchennovou muskulární dystrofií (DMD) nebo jiným vzácným nervosvalovým onemocněním.

 

Rekvalifikační kurzy pro ženy 

Seznam našich aktivit jsme doplnili o organizování vzdělávacích kurzů pro ženy, které se vracely na trh práce. Nabízeli jsme jim možnost získat rekvalifikaci ve dvou profesích: pečovatelka a pracovník v sociálních službách.

Pro rodiče osob pečující o osobu blízkou jsme vytvořili speciální formu vzdělávání z domova formou e-learningu.